Нагласи

Швейцарският психолог Карл Юнг е разработил теория за личностните типове, приложена в практиката чрез въпросника Майерс Бригс, според която всеки от нас има определени личностни предпочитания по бинарна скала, според която всеки човек попада в един от 16-те психологически типа според това дали е екстраверт или интроверт, сетивен или интуитивен, чувстващ или мислещ, оценяващ или възприемащ. Смисълът на това човек да осъзнае кои са вродените му предпочитания е да сътвори живот, който най-пълно съответства на личностните му нагласи като ежедневен ритъм на живот, работа, работен екип, домашна среда, приятелски кръг. По този начин той ще може да се зарежда с енергия, ако стои в кръга на своите предпочитания. За да се развива в пълнота, ще осъзнае кои области са му непредпочитани, но важни с оглед изпълнение на личната и лидерската му мисия.