Стратегическата роля на мениджър ЧР

Мениджърите „Човешки ресурси“ имат шанса да участват активно в стратегическото управление на организациите си, да въздействат и дори да трансформират начина, по който ключовите фигури в бизнеса взимат решения. Свитият пазар на таланти налага нуждата от развитие на настоящите служители и фокусира вниманието върху ключовите компетенции. А ролята на ЧР става все по-значима за конкурентоспособността на компаниите. 

Познанията върху бизнеса и клиентите, стратегическо мислене и способността за насочване на всяка дейност на дирекция „Човешки ресурси“ в синхрон с бизнес целите са в основата на трансформацията на функцията от оперативна в стратегическа. Така мениджърът „Човешки ресурси“ се превръща в стратегически партньор на борда на директорите и висшия мениджмънт.

Управление на представянето, откриването и развиването на лидерския потенциал са най-важните лостове към устойчивия успех на компанията.
Ценностите и ключовите компетенции са в основата на ефективните лидерски програми. Те са фундаментът, върху който се изграждат и работещите системи за възнаграждения и компенсации.

Искали ли са от вас, или вие самите искали ли сте да поемете предизвикателството да създадете система, която развива талантите и бъдещите лидери на компанията ви? Все повече можете да го очаквате. Вярвате ли, че ще спечелите подкрепата на висшия мениджърски екип за вашия проект?

В хода на обучението ще усетите възможността да завоювате ключово място в управленския борд. Но не като присъствате на теоретичен курс или стандартна програма, а като преживеете практиката — как се прави и как се постига всичко това. Ще преминете през драмата на професията си заедно с главните герои от Технолъджи солушънс ООД в казус-симулацията „Защо бягат талантите?“. 

Симулацията се развива в контекста на казуса в няколко части по време на обучението. Шокът от новината, последиците от бързите решения и действията на мениджър „Човешки ресурси“ М. Донева ще ви потопят в ролята на консултанти, стратези, лидери и агенти на промяната.

Обучението Стратегическата роля на мениджър „Човешки ресурси” в бизнеса е предназначено за мениджъри и специалисти по човешки ресурси.

Развивани компетенции: стратегическо мислене, стратегическо планиране, влияние и въздействие, аналитични умения, откриване и развитие на таланти, даване и приемане на обратна връзка, комуникация

Времетраене на обучението: 12 часа 

Теми и въпроси:

 • Компетентностен модел на мениджър “Човешки ресурси“
 • Какво е стратегическото лидерство в организацията?
 • Стратегията като процес на учене
 • Стратегически предизвикателства
 • Ситуационен анализ (SWOT)
 • Организационен профил и култура 
 • 16 организационни профили
 • Проучване за нивото на мотивация в организацията
 • Хармонизация на стратегията и ценностите
 • Организационни проучвания 
 • Организационни предизвикателства
 • Как да изградим ефективни лидери в организацията
 • Лидерски компетентностни модели
 • Лидерски стилове чрез MBTI
 • Ситуационна 360° обратна връзка
 • Какво е талант?
 • Управление и развитие на талантите
 • Развитие на лидерския талант
 • Разлики, умения и целеви групи за обучение и развитие
 • Ефективност на инструментите за развитие на талантите
 • Нива в развитие на уменията
 • Предизвикателства, изискващи развитие на уменията
 • Модел за развитие на талантите
 • Стратегия за привличане, задържане и развитие на талантите