Въпросници за самооценка

По заявка бихме могли да направим за вас следните въпросници за самооценка или за екипна ефективност: MBTI, Talent Spotter, TKI, 5-те слабости на екипа, Belbin test за ролите в екипа, 360-гр. обратна връзка по съгласувани компетенции и индикатори.